Avís legal - 100% Aceite de Oliva Virgen Extra - Les Cabanes. Juncosa de les Garrigues

Avís legal

Introducció

Aquest document estableix les Condicions Generals d’Ús d’aquest lloc WEB, propietat de Agrícola Sant Isidre de Juncosa, amb domicili legal a: Plaça Major, 8, 25165 Juncosa de les Garrigues, Lleida.

L’accés a aquest web atribueix a qui el realitza la condició d’USUARI i aquest accés es troba condicionat a la prèvia lectura i acceptació per part de qualsevol USUARI dels termes, condicions, comunicacions, advertències i altres avisos legals continguts en el present clausulat.

La prestació del servei del Portal i per tant, l’accés al WEB té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix prèvia subscripció o registre algun, sense perjudici que Agrícola Sant Isidre de Juncosa es reserva la possibilitat de condicionar l’accés a alguns serveis específics previ registre del usuari mitjançant l’emplenament del formulari corresponent. En els supòsits en què l’USUARI es registri i aporti dades de caràcter personal per tal d’accedir a algun tipus de servei específic, la recollida i posterior tractament d’aquestes dades els és aplicable el que disposa l’apartat 6é.

Les connexions amb altres llocs WEB que poguessin existir així com l’ús que l’usuari pugui fer d’aquestes estan subjectes a les presents Condicions Generals d’Ús, així com als eventuals condicionats específics que els llocs WEB requereixin.

Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada no és permesa.

Drets i obligacions del prestador dels serveis

Obligacions generals

Agrícola Sant Isidre de Juncosa, com a proveïdor del servei, prestarà els serveis oferts en aquest lloc web, i garantirà eficaçment la confidencialitat de les comunicacions que hi pugui haver amb l’usuari així com a respondre a les reclamacions que eventualment poguessin plantejar-se.

Aquest lloc web no recull ni emmagatzema dades personals dels seus visitants excepte en els supòsits en que l’USUARI faciliti lliure i voluntàriament les mateixes.

Modificacions

Agrícola Sant Isidre de Juncosa, a fi de millorar les prestacions del lloc web, es reserva la facultat de modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques, continguts i serveis del lloc web en qualsevol moment, sense necessitat de preavís.

Drets i obligacions de l’usuari

Condicions d’ús

En tot moment, l’usuari haurà de realitzar un bon ús dels serveis prestats a través d’aquest lloc WEB, de manera que aquest no podrà realitzar activitats il·lícites o aquelles que puguin ser contràries a la legislació vigent.

En aquest sentit, l’USUARI es compromet a:

  • No realitzar a través dels serveis que posa a la seva disposició Agrícola Sant Isidre de Juncosa, cap acció que causi dany o algun tipus d’alteració en els continguts.
  • No obstaculitzar el bon funcionament del lloc web.
  • No causar problemes tècnics de cap índole.
  • No transferir elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar totalment o parcialment el present web.
  • No intervenir o alterar el correu electrònic d’altres usuaris.

L’USUARI està expressament autoritzat per visualitzar tota la informació continguda en aquest lloc web, així com per efectuar reproduccions privades de la mateixa en els seus sistemes informàtics, sempre que aquests continguts siguin utilitzats per a ús exclusiu i no siguin cedits a tercers.

Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del lloc web i dels seus serveis

Accés

Tant l’accés al WEB com l’ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa són d’exclusiva responsabilitat de l’USUARI, de manera que Agrícola Sant Isidre de Juncosa no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús d’informació, amb excepció de totes aquelles actuacions que resultin de l’aplicació de les disposicions legals a les quals s’hagi de sotmetre en l’estricte exercici de la seva activitat.

Funcionament del lloc web

Agrícola Sant Isidre de Juncosa no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament d’aquest lloc web ni la dels seus serveis.

D’aquesta forma, s’exclou qualsevol responsabilitat que pogués sorgir pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web o dels seus serveis.

No obstant això, Agrícola Sant Isidre de Juncosa realitzarà els seus millors esforços per mantenir la disponibilitat continuada tant d’aquest WEB com dels seus serveis.

Diversos

Agrícola Sant Isidre de Juncosa no garanteix ni es responsabilitza dels danys i perjudicis de tota naturalesa que es deguin a les següents circumstàncies:

  • El coneixement que poguessin tenir tercers no autoritzats de les circumstàncies d’accés i ús que els USUARIS fan del lloc web i dels serveis.
  • L’existència de virus ni d’altres elements en els continguts d’aquest lloc web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (programari i maquinari) de l’USUARI o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats al seu sistema informàtic.
  • L’existència d’errors en l’accés a la WEB ni en el seu contingut. Per això, l’USUARI exonera Agrícola Sant Isidre de Juncosa de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o expectatives que el lloc pogués produir-li.

Propietat Intel·lectual

Agrícola Sant Isidre de Juncosa és titular tant dels drets de propietat intel·lectual dels continguts d’aquest lloc web com dels diferents elements que conté, llevat que s’hi indiqui que pertanyen a un altre titular, de manera que pertany als seus titulars l’exercici exclusiu dels drets de reproducció, distribució, comunicació i transformació.

El disseny, imatges, mapes, gràfics, marques, rètols, signes distintius o logotips de Agrícola Sant Isidre de Juncosa, frames, banners, el programari i els diferents codis font i objecte, etc. d’aquest lloc WEB són titularitat d’Agrícola Sant Isidre de Juncosa, que posseeix legítimament en exclusiva els drets d’explotació sobre els mateixos.

L’usuari que accedeixi a aquest web no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir, vendre… els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda.

Únicament queda autoritzada la visualització i càrrega per a l’ús personal i no comercial de l’USUARI, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats.

Queda terminantment prohibida l’alteració d’aquest web per part de l’USUARI i que pugui afectar al seu contingut, com ara vincles (o links) i similars.

Agrícola Sant Isidre de Juncosa vetllarà perquè els continguts d’aquest lloc web no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista, difamatori ni que fomentin la violència.

Qualsevol reproducció, distribució, comunicació i transformació dels continguts que no hagi estat expressament autoritzada pels seus titulars constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual protegits per la Llei

Agrícola Sant Isidre de Juncosa podrà exercir totes les accions administratives, civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’USUARI.

Enllaços

En el cas que el present lloc web pogués contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per Agrícola Sant Isidre de Juncosa, aquesta societat manifesta que no exerceix cap control sobre aquests portals o llocs web, ni és responsable del contingut dels mateixos. Els enllaços que aquest web pogués contenir s’oferiran, únicament, a manera de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos.

En tot cas, Agrícola Sant Isidre de Juncosa s’exonera de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats per aquests tercers enfront de qualsevol reclamació de qualsevol naturalesa i demandes que poguessin interposar-se en relació amb els mateixos.

Política de privacitat. Protecció de dades de carácter personal

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal recollides a través d’aquest lloc WEB seran incorporades al corresponent fitxer, del qual, Agrícola Sant Isidre de Juncosa és responsable.

En aquest sentit, la informació recollida per Agrícola Sant Isidre de Juncosa a través del web serà tractada amb la màxima confidencialitat i sempre d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 1999, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD).

Igualment, Agrícola Sant Isidre de Juncosa es compromet a no utilitzar les dades de caràcter personal objecte de tractament per a finalitats incompatibles amb aquelles per a les quals les dades hagin estat recollides.

Pots llegir tota la Política de privacitat aqui

Jurisdicció i legislació aplicable

Les presents Condicions Generals d’Ús i Navegació, així com qualsevol relació entre l’usuari i Agrícola Sant Isidre de Juncosa es regiran per la legislació espanyola.

Per a qualsevol litigi derivat de l’existència o contingut d’aquestes Condicions Generals o de les relacions entre l’usuari i Agrícola Sant Isidre de Juncosa, ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmetran a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Lleida (Lleida-Espanya).

Cistella de la compra
Desplaça cap amunt