Política de privadesa - 100% Aceite de Oliva Virgen Extra - Les Cabanes. Juncosa de les Garrigues

Política de privadesa

1. DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Raó social: AGRÍCOLA SANT ISIDRE I SECCIÓ DE CRÈDIT DE JUNCOSA, SCCL (en endavant, l’“Empresa” o el “Responsable”).
CIF: F25003716
Adreça: PL. MAJOR, 8 – 25165 – JUNCOSA – LLEIDA
Telèfon: 973128010
Adreça electrònica per a comunicacions en matèria de protecció de dades: adm@coopjuncosa.com

1.1. Normativa aplicable

La nostra política de privadesa s’ha dissenyat d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades), i en tot allò que no contradigui l’esmentat Reglament, pel que es disposa en el marc legislatiu espanyol en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En facilitar-nos les seves dades, declara haver llegit i conèixer aquesta política de privadesa, i dóna el consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d’acord amb les finalitats i els termes aquí expressats.

L’Empresa podrà modificar aquesta política de privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privadesa podran ser complementades per l’avís legal, la política de cookies i les condiciones generales que, si escau, es recullin per a determinats productes o serveis, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

1.2. Delegat de Protecció de Dades

L’empresa no té delegat de Protecció de Dades.

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El tractament que realitzem de les seves dades personals respon a les finalitats següents:

– Proporcionar-li informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix la nostra empresa i que es detallen en aquest lloc web.

– Realitzar la contractació dels nostres serveis mitjançant l’acceptació del corresponent pressupost/comanda i/o la signatura d’un contracte mercantil.

– Enviar-li per correu electrònic i/o postal les notícies i les novetats sobre la nostra entitat, així com les actualitzacions del nostre catàleg de productes i serveis.

3. LEGITIMACIÓ I DADES SOL·LICITADES

La legitimació per al tractament de les seves dades és el consentiment exprés atorgat mitjançant un acte positiu i afirmatiu (emplenar el formulari corresponent i marcar la casella d’acceptació d’aquesta política) en el moment de facilitar-nos les seves dades personals.

3.1. Consentiment per tractar les seves dades

En emplenar els formularis, marqui la casella “Accepto la política de privadesa” i faci clic per enviar les dades, o, en remetre correus electrònics a l’Empresa a través dels comptes habilitats a aquests efectes, l’Usuari manifesta que ha llegit i acceptat expressament aquesta política de privadesa i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d’acord a les finalitats indicades.

3.2. Categories de dades

Les dades que es recullen fan referència a la categoria de dades identificatives, com ara nom i cognoms, telèfon, adreça postal, empresa i correu electrònic, així com l’adreça IP des d’on accedeix al formulari de recollida de dades.

4. MESURES DE SEGURETAT

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i la confidencialitat de les seves dades de caràcter personal, l’informem que s’han adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades, segons l’art. 32 del RGPD EU 679/2016.

5. CESSIÓ DE DADES

No es preveuen cessions de dades ni transferències internacionals de les seves dades, llevat de les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions, així com en aquells casos en què una autoritat judicial ens ho requereixi.

6. DRETS DE L’USUARI

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixin o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

D’acord amb la legislació vigent, té els drets següents: dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, dret a sol·licitar-ne la rectificació o supressió, dret a sol·licitar-ne la limitació del tractament, dret a oposar-se al tractament i dret a la portabilitat de les dades i, per tant, a revocar-ne el consentiment atorgat.

6.1. Com puc exercitar els meus drets?

Per exercitar els seus drets, ha de dirigir-se al responsable de l’entitat per sol·licitar el corresponent formulari per a l’exercici del dret escollit. Opcionalment, pot anar a l’autoritat de control competent per obtenir informació addicional sobre els seus drets. Les dades de contacte per a l’exercici dels seus drets són el telèfon 973 12 80 10 i l’adreça electrònica adm@coopjuncosa.com. Recordi que ha d’adjuntar còpia d’un document que ens permeti identificar-lo.

7. CONSENTIMENT PER A L’ENVIAMENT DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

Així mateix, i d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, completant el formulari de recollida de dades i marcant la casella corresponent, “Accepto l’enviament de comunicacions electròniques”, està atorgant el consentiment exprés per enviar-li a la seva adreça de correu electrònic, telèfon, fax o un altre mitjà electrònic enviaments d’informació sobre l’Empresa.

Shopping Cart
Scroll to Top